lzx@zxjsb.com

020-36969823

Welcome to Guangzhou Zhuoxuanjin Machinert Equipment co.Ltd official website

Search

zuoxuanjin

Guangzhou Zhuoxuanjin Machinert Equipment co.Ltd

18933956581
Customer service team:
在线客服
QQ:
Service time:
0:00 - 24:00

ABOUT US

Follow us

SITE NAVIGATION

CONTACT US

Contact: Miss Li
Fax: 020-36969822
Tel: 020-36969823
Mobile phone: 18933956581
Mailbox: yingliokok@163.com

© 2018  Guangzhou Zhuoxuanjin Machinert Equipment co.Ltd  |  All rights reserved 粤ICP备14035600号

 

SOLUTION

 

Professionally provides dynamic balance detection, correction and dynamic balance cleaning equipment for all types of high speed rotating workpieces (from 500 to 10,000 rpm)

SOLUTION

>
>
>
Dòng pínghéng jī de gè lèi zhuānyè shùyǔ nǐ zhīdào duōshǎo

Dòng pínghéng jī de gè lèi zhuānyè shùyǔ nǐ zhīdào duōshǎo

Page view
[Abstract]:
Dòng pínghéng jī (dynamicbalancingmachine) shì pínghéng jī de yī zhǒng. Yòng yú cèliáng xuánzhuǎn wùtǐ (zhuànzǐ) bùpínghéngliáng de dàxiǎo hé wèizhì. Dòng pínghéng jī de zhǔyào xìngnéng shì yòng zuìxiǎo kě dá shèngyú bùpínghéngliáng hé dòng pínghéng jī jiǎnshǎo lǜ liǎng xiàng zònghé zhǐbiāo, qiánzhě shì pínghéng jīnéng shǐ zhuànzǐ dádào de shèngyú bùpínghéngliáng de zuìxiǎo zhí, tā shì héngliáng pínghéng jī zuìgāo pínghéng nénglì de zhǐbiāo; hòu zhě shì jīngguò yīcì jiàozhèng hòu suǒ jiǎnshǎo de bùpínghéngliáng yǔ chūshǐ bùpínghéngliáng zhī bǐ.

Dòng pínghéng jī (dynamicbalancingmachine) shì pínghéng jī de yī zhǒng. Yòng yú cèliáng xuánzhuǎn wùtǐ (zhuànzǐ) bùpínghéngliáng de dàxiǎo hé wèizhì. Dòng pínghéng jī de zhǔyào xìngnéng shì yòng zuìxiǎo kě dá shèngyú bùpínghéngliáng hé dòng pínghéng jī jiǎnshǎo lǜ liǎng xiàng zònghé zhǐbiāo, qiánzhě shì pínghéng jīnéng shǐ zhuànzǐ dádào de shèngyú bùpínghéngliáng de zuìxiǎo zhí, tā shì héngliáng pínghéng jī zuìgāo pínghéng nénglì de zhǐbiāo; hòu zhě shì jīngguò yīcì jiàozhèng hòu suǒ jiǎnshǎo de bùpínghéngliáng yǔ chūshǐ bùpínghéngliáng zhī bǐ.

1, Bùpínghéng xiàngwèi: Zhuànzǐ mǒu píngmiàn shàng de bùpínghéng zhìliàng xiāngduì yú gěi dìng jí zuòbiāo dì jiǎodù zhí.

2, Bùpínghéng jī liàng: Píngmiàn zhuànzǐ bùpínghéngliáng de dàxiǎo, bù xiāngguān de bùpínghéng de jiǎo wèizhì. Zhè xiāngdāng yú bùpínghéng zhìliàng jí qí zhìxīn zhuànzǐ zhóu de jùlí de chéngjī, bùpínghéngliáng dānwèi wèi g.Mm.

3, Chūshǐ bùpínghéngliáng: Pínghéng qián zhuànzǐ shàng cúnzài de bùpínghéngliáng.

4, Bùpínghéng dù: Zhìliàng bùpínghéng zhuànzǐ dānwèi, dānwèi g.Mm/kg zài jìng bùpínghéng shí, xiāngdāng yú zhuànzǐ zhìliàng piānxīn jù, dānwèi wèi wéimǐ

5, shèngyú bù pínghéngliáng: Pínghéng hòu zhuànzǐ shàng shèngyú de bù pínghéngliáng.

6, Xǔ yòng bù pínghéngliáng: Wèi quèbǎo zhèngcháng gōngzuò de xuánzhuǎn jīxiè zhuànzǐ yǔnxǔ shèngyú bù pínghéng, bù píng héng dù de zhǐshù biǎoshì, chēng wèi xǔ yòng bù píng héng dù.

7, Jiàozhèng bànjìng: Jiàozhèng píngmiàn shàng jiàozhèng zhìliàng de zhìxīn dào zhuànzǐ zhóuxiàn de jùlí, yībān yòng mm biǎoshì.

8, Fēnlí: Zài gěi dìng de zhuànzǐ bù píng héng de jiàozhèng liàng de biànhuà suǒ zàochéng de lìng yīgè jiàozhèng píngmiàn píng héng jī zhǐshù zhí biànhuà.

9, Zhuànzǐ dānwèi zhìliàng de yǔnxǔ cányú bù píng héng dù (lǜ):Eper=(G×1000)/(n/10) dānwèi g.Mm/kg huò mm/s

10, zhuànzǐ píng héng pǐnzhí: Héngliáng zhuànzǐ píng héng yōu liè chéngdù de zhǐbiāo,G=eperō/1000, shì zhōng G wèi zhuànzǐ píng héng pǐnzhí,mm/s, cóng G04-G4000 fēn 11 jí,eper wèi zhuànzǐ yǔnxǔ de bù píng héng lǜ g.Mm/kg huò zhuànzǐ zhìliàng piānxīn jù mmō xiāngyìng yú zhuànzǐ zuìgāo gōngzuò zhuǎnsù de jiǎosùdù =2∏n/60≈n/10.

11, Bù píng héngliáng jiǎnshǎo lǜ (URR): Jīngguò yīcì píng héng jiàozhèng suǒ jiǎnshǎo de bù píng héngliáng yǔ chūshǐ bù píng héngliáng zhī bǐzhí, tā shì héngliáng píng héng jī xiàolǜ dì xìngnéng zhǐbiāo, yǐ bǎifēnshù biǎoshì:URR(%)=(U1-U2)/U1=(1-U2/U1)×100 shì zhōng:U1 wèi chūshǐ bù píng héngliáng;U2 wéi yīcì píng héng jiàozhèng hòu de shèngyú bù píng héngliáng.