lzx@zxjsb.com

020-36969823

Welcome to Guangzhou Zhuoxuanjin Machinert Equipment co.Ltd official website

Search

zuoxuanjin

Guangzhou Zhuoxuanjin Machinert Equipment co.Ltd

18933956581
Customer service team:
在线客服
QQ:
Service time:
0:00 - 24:00

ABOUT US

Follow us

SITE NAVIGATION

CONTACT US

Contact: Miss Li
Fax: 020-36969822
Tel: 020-36969823
Mobile phone: 18933956581
Mailbox: yingliokok@163.com

© 2018  Guangzhou Zhuoxuanjin Machinert Equipment co.Ltd  |  All rights reserved 粤ICP备14035600号

 

SOLUTION

 

Professionally provides dynamic balance detection, correction and dynamic balance cleaning equipment for all types of high speed rotating workpieces (from 500 to 10,000 rpm)

SOLUTION

>
>
>
Yǐnqǐ wàn xiàng jié dòng pínghéng jī zhuànzǐ bù pínghéng de yīnsù yǒu nǎxiē

Yǐnqǐ wàn xiàng jié dòng pínghéng jī zhuànzǐ bù pínghéng de yīnsù yǒu nǎxiē

Page view
[Abstract]:

Gēnjù dòng pínghéng lǐlùn, zhuànzǐ de bùpínghéngliáng hé zhuǎnsùdù méiyǒu guānxì. Bùpínghéngliáng shì yīgè juéduì zhí, ér zhuǎnsù zhǐshì jiāng bùpínghéngliáng zhuǎnhuà wéi dòng zǎihé, pínghéng jī shèbèi tōngguò chuángǎnqì jiāng dòng zǎihé zhuǎnbiàn wèi diàn xìnhào, tōngguò fàngdàqì lǜbō qì děng zuìzhōng huányuán chéng bùpínghéngliáng, zhuǎn sù de xuǎnzé yào gēnjù pínghéng jī shèbèi, zhuànzǐ gùyǒu pínlǜ děng duō fāngmiàn de yīnsù.

Dòng pínghéng jī zhuànzǐ bùpínghéng de yīnsù:

1, Wàn xiàng jié dòng pínghéng jī zhuànzǐ jiégòu bù duìchèn, zuì diǎnxíng de lìzi shì qūzhóu, qūzhóu jiégòu shàng de bù duìchèn shì yīn qí gōngzuò tèdiǎn juédìng de, yīncǐ shèjì shàng bìxū wèi qūzhóu pèi zhòng, chūchǎng qián hái bìxū duì měi gēn qūzhóu zuò pínghéng shìyàn, shèngyú bù pínghéngliáng zhǐyǒu mǎnzú yāoqiú cái kěyǐ tóurù shǐyòng.

2, Yuáncáiliào huò máopī de quēxiàn yóuyú cáiliào de quēxiàn ér yǐnqǐ zhuànzǐ de bù pínghéng shì jīxiè gōngchéng zhōngcháng yù dào de xiànxiàng, lìrú yuáncáiliào mìdù bù jūnyún, máopī yǒu qìkǒng, shāyǎn hé zǔzhī shūsōng děng, hàn fèng bù jūnyún děng dūhuì yǐnqǐ zhuànzǐ de bù pínghéng.

3, Wàn xiàng jié dòng pínghéng jī zhuànzǐ jiāgōng huò zhuāngpèi de wùchā.

Rúguǒ zhuànzǐ zài jiāgōng huò zhuāngpèi guòchéng zhōng cúnzài wùchā, yě jiāng gǎibiàn zhuànzǐ de zhìliàng fēnbù, cóng'ér pòhuàile zhuànzǐ de pínghéng zhuàngtài. Lìrú zhuànzǐ yǔ zhóu jǐng zhóuxiàn de bùtóng zhóu, liánjiē luódīng níngjǐn chéngdù bù tóng huò yóuyú hànjiē suǒ yǐnqǐ de rào qū biànxíng děng dūhuì yǐnqǐ zhuànzǐ de bù pínghéng. Yóu yǐshàng yuányīn yǐnqǐ mǒu zhǒng chéngdù de zhuànzǐ bù pínghéng wèntí, fēnbù zài zhuànzǐ shàng de suǒyǒu bù pínghéng shǐliàng de hàn kěyǐ rènwéi shì jízhōng zài"zhòngdiǎn"shàng de yīgè shǐliàng, dòng pínghéng jiùshì quèdìng bù pínghéng zhuànzǐ zhòngdiǎn de wèizhì hé dàxiǎo de yī mén jìshù, ránhòu zài qí xiāng duìyìng de wèizhì chù yí qù huò tiānjiā yīgè xiāngtóng dàxiǎo de pèi zhòng.

Yǐngxiǎng wèi yǐ jiàozhèng de wàn xiàng jié pínghéng de yīnsù:

1, Yóu wàn xiàng lián zhóu qì zhǔtǐ língjiàn shèjì guīfàn guīdìng de zhìzào gōngchāi ér chǎnshēng de bù pínghéng.

2, Yóu wàn xiàng jié yǔ zhóu de duì zhōng miàn de piānxīn ér chǎnshēng de bù pínghéng.

3, Wàn xiàng jié zhōng pèihé língjiàn zhī jiān de jiànxì.

4, Wàn xiàng jié zhōng fùjiàn fēnbù bù jūnyún huò bù duìchèn yǐnqǐ de bù pínghéng.

5, Yóu wàn xiàng jié gè língjiàn de cái zhí bù jūnyún huò mósǔn bù jūnyún yǐnqǐ de bù pínghéng.

Wàn xiàng jié dòng pínghéng jī zhuànzǐ pínghéng de zhòngyào xìng, zhuànzǐ bù píng héng suǒ yǐnqǐ de wéihài shì duō fāngmiàn de, dāng zhuànzǐ xuánzhuǎn shí, yóuyú qí bù píng héng huì chǎnshēng bù píng héng líxīnlì, gāi lì jiāng yǐnqǐ zhuànzǐ náo qū biànxíng, chǎnshēng nèi yìnglì, zhè zhǒng biànxíng hé nèi yìnglì huì yǐnqǐ zhuànzǐ píláo, shènzhì dǎozhì zhuànzǐ duànliè. Gāi lì hái huì tōngguò zhóuchéng chuándì gěi jī zuò, shǐ jīqì shèbèi chǎnshēng zhèndòng hé zàoshēng, jiāsù zhóuchéng hé mìfēng jiàn de mósǔn, jiàngdī jīqì de gōngzuò jīngdù hé gōngzuò xiàolǜ, suōduǎn jīqì de shǐyòng shòumìng, yǒushí shènzhì huì yǐnqǐ pèihé sōngdòng hé yuánjiàn duànliè, cóng'ér dǎozhì zhòngdà shìgù de fǎ shēng, zàochéng jùdà de jīngjì sǔnshī. Shíjiàn biǎomíng, zài zhèndòng guo dà de diànjī zhōng, chāoguò 30%de gùzhàng shì yóuyú zhuànzǐ běnshēn de bù píng héng zhìliàng yǐnqǐ de, jīngguò dòng píng héng jiàozhèng hòu de xuánzhuǎn língjiàn, bùjiàn, kěyǐ xiāochú hé jiǎnhuǎn jīxiè zhèn dòng, yáncháng jī jiàn de shǐyòng shòumìng, jiǎnshǎo zàoshēng.